کفشهای پاشنهبلند خود دارای انواعی هستند

کفشهایی که بالای ۸ سانتیمتر پاشنه هستند معمولاً در موقعیتهای خاص مانند مهمانیها کاربرد دارند و بهعلت دشواری راهرفتن با آنها برای استفادهی روزمره پیشنهاد نمیشوند. همانگونه که اشاره کردیم کفشها تأثیر قابلتوجهی بر سلامت بدن دارند و بههمین علت استانداردهایی برای یک کفش مناسب از سوی متخصصان ارائه شدهاند که توجه به آنها میتواند در انتخاب مناسبترین کفش از نظر تأثیر بر سلامت بدن مفید باشد. احتمالاً دربارهی نقش مهم کفش در سلامت پاها و تأثیر مهم سلامت پاها بر سلامت کلی بدن شنیده یا خواندهاید. ۵- کفی بیرونی کفش باید مقداری قوس بیرونی داشته باشد و بهبیان دیگر تخت نباشد، درغیراینصورت هنگام راهرفتن فشار بیشازاندازهای به پاها منتقل میشود. در بعضی انواع مدلهای کفش رانینگ سعی میشود این قسمت تاحدامکان ضخیمتر درست شود. این کفشها بسیار راحت هستند و در تمام طول روز میتوانید از آنها استفاده کنید.

همراه با قیمت روز کفشهای اسپرت،مجلسی،کالج و… بنابراین مقاله ست کردن کفش با لباس را از دست ندهید! در این مقاله 20 مدل جذاب از کفش های مجلسی زنانه را معرفی میکنیم. ۲- کفشی را انتخاب کنید که کاملاً اندازهی پای شما باشد، نه کوچکتر و نه بزرگتر، چرا که در هر دو حالت پاها و سایر اعضای بدنتان آسیب خواهند دید. صندلها معمولاً رویهای باز دارند و در طراحی آنها بیشتر از بندها برای ثابتنگاهداشتن پاها استفاده میشود و بههمینعلت بیشتر مناسب فصول گرم یا مهمانیها هستند. زیره این کفش دقیقا برای بازی در چمن مصنوعی طراحی شده است.

طرح: طرح کفش مناسب برای پیاده روی باید به گونه ای باشد که پاشنه ی پا آزادی بیشتری در هنگام راه رفتن داشته باشد و نیز پنجه ی آن نسبت به کفش های معمولی، پهن تر باشد تا بر روی انگشتان پا فشار وارد نشود. بنابراین برای خرید کفش بایستی دقت داشت که کفشی را انتخاب کرد که مخصوص پیاده روی باشد و علاوه بر توجه به ظاهر و قیمت آن، به میزان کیفیت و ویژگی های فنی کفش نیز توجه نمود. اگر مثلا قصد خرید کفشی برای پیاده روی دارید، کاری به رنگ قیمت و شکل کفش نداشته باشید، به فروشنده بگویید یک کفش مناسب میخواهید. آیا به کفش دویدن نیاز دارید؟ سطوح جاده ای: همانطور که از نامش پیداست، آسفالت و جاده ها نیاز به کفش جاده ای برای دویدن و پیاده روی دارند. چمن مصنوعی نیاز به مراقبت هر روزه دارد و مرتبا باید به آن رسیدگی کرد، اما چمن مصنوعی تمرین نیازی به سرویس و نگهداری ندارد.

در قسمت قبلی، به صورت خلاصه، تفاوت کفش پیاده روی و ترینینگ را بیان کردیم. حرکت چرخشی به پا کمک می کند تا ضربه هر مرحله ای را که در غیر این صورت از طریق مفاصل به ستون فقرات شما ارسال می شود ، جذب کند. با اینحال پیشنهاد می شود که یک کفش جاده ای حرفه ای و چالشی بگیرید تا از مقاومت و محافظت خوبی برخوردار باشد. بههرحال شما باید کفشی را انتخاب کنید که با آن راحت باشید. ۳- از آنجا که فضای کافی برای انگشتهای پا در کفشهای نوکتیز وجود ندارد این فرم کفشها کفشهایی استاندارد بهشمار نمیآیند. معمولاً برای کفشهای روزمره از پاشنههای ۳ تا ۵ سانتیمتری استفاده میشود، اما گاهی افراد کوتاهقد کفشهای پاشنهی ۵ تا ۸ سانتیمتری را هم بهعنوان کفش روزمره میپوشند. از سویی کفش تأثیر قابلتوجهی بر استایل و زیبایی ظاهری افراد دارد و از همین روی فرم و رنگ هم از فاکتورهایی هستند که بهتر است در انتخاب مناسبترین کفش درنظر گرفته شوند.